1. Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD.

Zgodnie z Ustawą z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na 3 sposoby:

  1. W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób. Podstawa prawna art. 41 Ustawy.

  2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka. Podstawa prawna art.27 Ustawy.

  3. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w prawa – dotyczy wyłącznie współmałżonka zmarłego działkowca. Podstawa prawna art. 38 ust. 1 Ustawy.

Ad. 1

W tym przypadku, podstawą jest umowa przeniesienia praw do działki zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.

Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek.

Ad. 2

W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowej . Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, a więc najpierw wyraża zgodę, a potem reprezentujący zarząd podpisują umową.

Ad. 3

W przypadku śmierci działkowca, jego prawo do działki wygasa, ale jeżeli mieli je oboje małżonkowie, to zachowa je żyjący współmałżonek (art. 38 ust. 1 zd. 1). Natomiast gdy jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, wystarczy, że w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD stosowne oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę.

  1. Prawo do działki w razie śmierci działkowca.

Jeżeli pozostały przy życiu małżonek nie złoży w terminie do 6 miesięcy od śmierci działkowca oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający w prawa dzierżawy działkowej (albo zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim), to wygasłoby prawo do działki. Wówczas jednak roszczenie o przejęcie działki będą miały pozostałe osoby bliskie zmarłego, czyli jego zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa oraz osobom pozostającym z nim w stosunku przysposobienia. (art. 38 ust. 2 zd. 1 w związku z art. 2 pkt 8).

Osoby te, aby zrealizować to roszczenie i otrzymać działkę będą musiały do stowarzyszenia ogrodowego złożyć wniosek o nabycie prawa do działki, w określonym terminie i to pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki:

w okresie 6 - 9 miesięcy od śmierci działkowca - w razie pozostawania przez zmarłego w związku małżeńskim

do 6 miesięcy od śmierci działkowca - w razie niepozostawania przez zmarłego w związku małżeńskim.

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowienie prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona korzystała z działki ze zmarłym działkowcem.

Jednak ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia, natomiast w przypadku niezłożenia ww. wniosku (wymaganego ustawowo !) - następuje wygaszenie prawa do działki.

Powyższe zasady dotyczą tylko prawa do działki. Oznacza to, że „zwykli” spadkobiercy działkowca będą mogli żądać rozliczenia za majątek pozostawiony przez niego na działce według reguł spadkowych.

Po wygaśnięciu prawa do działki pozostaje ona w dyspozycji Zarządu, który ma prawo zgłosić ją do sprzedaży wg wartości oszacowanej przez działkowca, przewidując ewentualne negocjowanie ceny sprzedaży.

Oznacza to, że w międzyczasie, należy zabrać z działki rzeczy osobiste zmarłego oraz przekazać do Zarządu kluczy od działki i altany, a po zakończeniu transakcji, do dyspozycji osoby bliskiej zostanie przekazana nadwyżka powstała ze sprzedaży działki nowemu użytkownikowi, pomniejszona o ewentualne potrącenia zaległych zobowiązań wobec ROD.

 

  1. Uwagi i przypadki szczególne.

- Działkowiec korzysta z działki na podstawie konkretnego prawa - dzierżawy działkowej, w którą - a mocy art. 66 pkt. 2 Ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. – przekształciły się dotychczasowe prawa działkowców uzyskane drogą „Decyzji przydziału działki” lub „Decyzji potwierdzającej przydział działki”, czyli uchwał zarządów ROD. To przekształcenie nastąpiło automatycznie, a więc nie ma obowiązku zawierania nowej umowy z dotychczasowymi działkowcami, ale też nie ma przeciwwskazań do zawarcia z nimi UMOWY DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ. W tym celu należy złożyć do zarządu ROD „Wniosek o zawarcie Umowy dzierżawy działkowej”, z której wynikają prawa i obowiązki związane z odpowiednim wykorzystaniem działki, przestrzeganiem regulaminu oraz terminowym regulowaniem opłat

- Umowa dzierżawy może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeże żąda on ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem, jednak umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.

Małżonkowie lub byli małżonkowie na postawie wzajemnego porozumienia mogą zgodnie podjąć decyzję o pozostawieniu prawa do działki tylko dla jednego z nich. Natomiast, jeżeli małżonkowie lub byli małżonkowie podejmą - na podstawie wzajemnego zgodnego porozumienia - decyzję o pozostawieniu prawa do działki tylko dla jednego z nich, należy złożyć do zarządu ROD podpisane „Wspólne oświadczenie”.

- Dotychczasowe terminy „pozbawienie prawa do działki” i „zrzeczenie się prawa do działki” zastąpiono „wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej”. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie podając przyczyn swojej decyzji. Wypowiedzenie składa na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy może też nastąpić w krótszym terminie, o ile działkowiec i stowarzyszenie ogrodowe porozumieją się, co do warunków i terminu rozwiązania umowy (art. 36 ust. 2).

Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (art. 36 ust. 3). Ustawa nie przewiduje możliwości skrócenia tego terminu. Zgodnie z ustawą, działkowiec ma 30 dni, od dnia otrzymania wypowiedzenia, na zaskarżenie go do sądu. Po tym terminie wypowiedzenie jest prawomocne (art. 37). W obecnym stanie prawnym nie ma wewnątrzzwiązkowego postępowania dot. wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, a więc komisje rozjemcze nie rozpatrują już tych spraw. Działkowiec może zaskarżyć wypowiedzenie tylko do sądu.

- Ustawa wprowadza regulację dotyczącą wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca. Takie wynagrodzenie przysługuje działkowcowi w razie wygaśnięcia prawa do działki (art.42 ust.1). Ale jednocześnie ustawa zastrzega, że wynagrodzenie nie przysługuje za naniesienia niezgodne z przepisami ustaw.

Oznacza to, że np. działkowiec nie może liczyć na zapłatę za niezgodny z prawem budowlanym obiekt postawiony na działce (art.42 ust.1). Generalnie, w razie przeniesienia praw do działki, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za własność na działce powinna określać umowa pomiędzy działkowcem a jego następcą (art. 42 ust. 2).

Natomiast gdyby stowarzyszenie ogrodowe rozwiązało umowę z działkowcem za wypowiedzeniem, to powinno ustalić z nim warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia w drodze porozumienia (art. 42 ust. 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty dla działkowców wraz z poradami

 

można uzyskać w biurze Zarządu pok.nr 2

 

 

 UWAGA !

Zgodnie z Ustawą z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,

działkowcy Ogrodu "Odra" w Opolu są dzierżawcami 

a nie właścicielami działek.

 

 

 

 

    

           

 UWAGA !

Zgodnie z Ustawą z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,

działkowcy Ogrodu "Odra" w Opolu są dzierżawcami a nie właścicielami działek.