Opłaty za działkę przed Konferencją Delegatów są traktowane jako zaliczka.

Faktyczne rozliczenie nastąpi po ustaleniu wysokości opłat na Konferencji Delegatów.

Różnicę pomiędzy opłatą faktyczną a zaliczką regulujemy do 31 lipca danego roku.

 

      

 

 

 

Polski Związek Działkowców

ROD ,,Odra,,
pl. Różyckiego, 45-703 Opole

 

ING Bank Ślaski S.A.

04 1050 1504 1000 0090 7522 7075

 
 

 

Na opłaty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD 

w 2024 r. składają się:

 

składka członkowska – 6 zł / rok / osoba (w przypadku gdy oboje małżonkowie na jednej działce są działkowcami i członkami PZD to każde płaci po 50%, czyli po 3 zł), płatne do 31 lipca danego roku, całość składki pozostaje w ROD (podstawa: Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 5/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

opłaty ogrodowe – w szczególności wymienione w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i Statucie PZD, na:

a) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

b) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

e) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

są uchwalane co roku przez Walne Zebranie ROD w oparciu o wytyczne Krajowej Rady (uchwała Prezydium Krajowej Rady nr 251/2014 z 10.12.2014 r.), Walne Zebranie ustala również sposób zbierania i termin (nie późniejszy niż koniec czerwca). W ramach tych opłat Walne Zebranie musi uwzględnić opłaty na rzecz innych jednostek PZD (OZ i KR) w wysokości 0,10 zł / m² działek. Z tej kwoty 65 % pozostaje na szczeblu OZ a 35 % jest przekazywane do KR. (podstawa: Ustawa o ROD, Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 2/12/2021)

Przy czym w pierwszym roku użytkowania (czyli po przydziale działki) nowy działkowiec ponosi zwiększone opłaty (odpowiadające dawnym opłatom wpisowego i inwestycyjnego) na warunkach:

- Opłata ogrodowa na wydatki związane z zarządzaniem ROD jest podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd, przy czym opłata ta nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia. Podział tej opłaty zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady jest następujący:

w istniejącym ROD:

a) 20% Fundusz Oświatowy PZD rodzinnego ogrodu działkowego,

b) 60% na Fundusz Oświatowy PZD okręgowego zarządu PZD,

c) 20% na Fundusz Oświatowy PZD Krajowej Rady PZD,

w nowozakładanym ROD:

a) 80% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD

b) 20% na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

(podstawa: Statut PZD oraz Uchwała Krajowej Rady PZD nr 11/XXIII/2014 z 15.12.2014 r.)

 - Opłata ogrodowa na wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej jest podwyższona o kwotę określoną przez zarząd ogrodu, przy czym kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Z opłaty tej zwolniona jest osoba przejmująca działkę po osobie bliskiej. (podstawa: Statut PZD)

 

  •  

 

 

 

 

                                                                                             załącznik do uchwały nr 8/2019

 

 Ustalenie wysokości opłaty energetycznej na podstawie danych 2018 r.